Статути

 1. Товариство носить назву: «Українське Католицьке Братство Святої Великомучениці Варвари у Відні». Німецькою мовою: «Ukrainisch-katholische Kirchengemeinschaft St.Barbara in Wien». Осідком товариства є м.Відень.
 1. Об’єднання являється церковним товариством парафіян української католицької церкви св. влмч. Варвари із ціллю словом і ділом ширити славу Божу, сповнювати діла християнської любові, плекати український дух і традиці серед українців та австрійців українського походження.

Для осягнення вищеподаної цілі необхідне сповнення таких завдань:

 1. Братство у згоді з парохом чи з призначеним через ординарія адміністратором парафії має допомагати утриманню греко-католицької церкви св.Варвари.
 1. Сприяти святковості проведення богослужінь та особливо приділяти увагу втриманню постійного церковного хору.
 1. Дбати про релігійне та національне виховання української молоді, зокрема через утримання української парафіяльної школи, організації курсів української мови, доповідей, святкувань, екскурсій і т.п.
 1. Для можливості кращого сповнення діл любові до ближнього, Братство виділятиме певну частину із членських внесків та інших пожертв для допомоги парафіянам, що знаходяться у скрутному становищі, зокрема у випадку безробіття, недуги або смерті (VI. 3).

Склад Братства:

а) дійсні члени;

б) сприяючі члени;

в) почесні члени.

 1. Дійсними членами можуть бути практикуючі греко-католицькі парафіяни церкви св.Варвари.
 1. Сприяючими членами можуть бути всі інші парафіяни, а також віруючі християни інших конфесій, які є прихильні до нашої Церкви та обряду і які усвідомлюють значення нашої Церкви для проживаючих закордоном українців.
 2. Почесними членами можуть бути особи подані правлінням Братства з попереднім узгодженням з парохом чи адміністратором парафії та офіційно прийняті на загальних зборах.
 1. Члени Братства мають вважати обов’язком совісті уникати зловживання алкогольними напитками; у взаємовідносинах плекати християнську любов до ближнього; взаємно допомагати один одному словом і ділом; полагоджувати можливі конфлікти як між членами Братства, так і між звичайними парафіянами. При Братстві має бути «Мировий суд», який має складатися із членів Братства.
 1. Члени Братства є зобов’язані щоденно молитися як за себе, так і за всіх парафіян молитву «Богородице Діво» з додатком «Свята Великомученице Варваро і Святий Священномучениче Йосафате моліть Бога за нас».
 1. Члени Братства зобов’язуються сплачувати членські внески та сприяти осягненню цілей Братства. Розмір внесків визначають загальні збори.
 1. Дійсні члени Братства, крім сповнення загальних християнських обов’язків, тобто прийняття участі у церковних богослужіннях та відбуття великодньої сповіді, мають старатися частіше протягом року приступати до Святих Тайн, а особливо тоді, коли парох назначить спільне Святе Причастя для всіх членів Братства.
 1. Обов’язком дійсних членів Братства є відвідування хворих, потішаючи їх та допомагаючи їм порадою і ділом, а особливо тих, які перебувають в лікарнях, доручити духовній опіці свого священика. Члени Братства мають сприяти тому, щоб пасивні парафіяни частіше брали участь у Богослужіннях, постили та приступали до Св.Тайн, а також були вірними своєму релігійному переконанню та в цьому дусі виховували своїх дітей.
 1. Члени Братства мають право участі в загальних зборах (однак сприяючі члени мають лише дорадчий голос), право участі церковних святах, братських богослужіннях, а також у похоронах померлих членів Братства.
 1. Представляти Братство може президія, в склад якої входять: парох, або адміністратор парафії Св.Варвари, голова та перший заступник голови Братства.
 1. У проводі Братства стоїть правління вибране на загальних зборах простою більшістю голосів на час попередньо визнвчений загальними зборами.
 1. До правління Братства входять:
  • Голова;
  • Перший заступник голови;
  • Другий заступник голови;
  • Референт жіноцтва;
  • Заступник референта жіноцтва;
  • Скарбник;
  • Секретар;
  • Організаційний референт;
  • Референт в справах культури;
  • Завідуючий господарством;
  • Бібліотекар і референт школи;
  • Три члени контрольної комісії.
 1. Правління має право дообрати нестаючих членів.
 1. В правління може бути обраний кожний дійсний член Братства.
 1. Завданням правління являється внутрішнє керування Братством.
 1. Голова Братства в погодженні з парохом чи адміністратором скликає загальні збори, назначає час зборів членів правління та очолює їх, готує звіти та тематику нарад, підписує разом із секретарем та парохом братські грамоти, а також всякі постанови правління та контролює ведення братських книг. В погодженні з парохом, на основі рішення правління, голова виключає і приймає членів, а також представляє загальним зборам заслужених членів та кандидатів в почесні члени.
 1. Перший заступник голови може вповні заступати голову, який з певних причин не може виконувати своїх функцій.
 1. Другий завступник голови являється одночасно референтом в справах фінансової допомоги. Його завданням є організація фонду та представлення правлінню потребуючих цієї допомоги.
 1. Референт жіноцтва являється провідником існуючих при Братстві жіночих об’єднань.
 1. Заступник референта жіноцтва на час відсутності референта може повноправно його заступати.
 1. Скарбник приймає та фіксує членські внески та пожертви, за попередньою ухвалою правління покриває видатки Братства, веде касову книгу та представляє перед загальними зборами річні рахунки.
 1. Секретар веде протокол загальних зборів та засідань правління, веде переписку та є відповідальним за зберігання печатки Братства.
 1. Організаційний референт має обов’язок агітувати нових людей до Братства, нав’язувати контакт із іншими католицькими товариствами й організаціями та збуджувати їхній інтерес до нашої Церкви.
 1. Референт в справах культури має вести культурну працю товариства та займатись організацією концертів, доповідей, виставок і т. п.
 1. Завідуючий господарством має дбати про чистоту та порядок у приміженні Братства та є відповідальним за інвентар.
 1. Бібліотекар та референт школи веде парафіяльну школу, курси української мови й українознавства, завідує бібліотекою та зберігає шкільні підручники, а також дбає за всі справи пов’язані зі школою та читальнею.
 1. Контрольна комісія є контролюючим органом, який обирається загальними зборами на час попередньо встановлений загальними зборами. Складається вона з голови комісії та двох помічників.
 1. Загальні збори можуть бути:

– звичайні;

– надзвичайні.

а) Звичайні загальні збори, як правило мають відбуватися раз у рік на празник Св.вкмч. Варвари.

б) Надзвичайні загальні збори можуть скликати парох чи адміністратор, голова братства, або троє членів правління при підтримці пароха чи адміністратора, якщо виникнуть важливі справи, полагодження яких не можна відкладати.

 1. Місце і час проведення загальних зборів мають бути подані до відома членів принаймні за тиждень до часу проведення зборів.
 1. Для дійсності рішень загальних зборів потрібна одна третина кількості членів, а також присутність пароха. При рівності голосів остаточне рішення приймає очолюючий загальні збори.
 1. Загальні збори починаються молитвою «Царю небесний» і завершуються молитвою «Богородице Діво».
 1. Предметом нарад загальних зборів є:

а) Звіт голови Братства за діяльність протягом останнього року;

б) Звіт скарбника про його діяльність від останніх загальних зборів;

в) Звіт контрольної комісії;

г) Остаточне прийняття звітів;

ґ) Обрання нового правління;

д) Визначення розміру членських внесків для дійсних членів;

е) Розгляд звернень правління та членів Братства.

 1. На загальних зборах можливе, за подачею правління та узгодження з парохом чи адміністратором, найменування й прийняття почесних членів Братства, а також повернення членства тому, хто апелює на загальних зборах про своє поновлення.
 1. Загальні збори відкриває голова правління Братства, який і очолює їх до обрання нового голови, першого та другого заступників, секретаря, скарбника та членів правління. Після цього зборами керує вже новобраний голова.
 1. Розподіл функцій новообраного правління Братства відбувається на найближчому засіданні правління.

Правління:

Засідання правління мають відбуватися принаймні раз на два місяці.

 1. Приймає нових та усуває тих членів, які не тримаються статуту Братства.
 1. Звільняє малозабезпечених членів від членських внесків.
 1. Вирішує про видатки із каси Братства.
 1. Інформує про рішення «Мирового суду» після розгляду справ непорозумінь між членами Братства (IV. 1).
 1. Правління вирішує всі справи простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів остаточне рішення приймає голова, або заступник у його відсутність.
 1. У справах прийняття чи виключення членів Братства необхідна згода пароха, або адміністратора парафії.
 1. Для законності ухвал правління необхідна присутність принаймні половини членів правління.
 1. Парох має право з поважних причин скасувати рішення правління.
 1. Протоколи засідань правління Братства мають бути підписані головою та секретарем Братства.
 1. Братська каса складається:
  • із членських внесків дісних членів, розмір яких визначається на річних загальних зборах;
  • із постійних добровільних пожертв сприяючих членів;
  • із пожертв почесних членів і покровителів Братства;
  • із цільових пожертв.
 1. Суми пожертвувані на акції допомоги не являються власністю Братства. Їх розподіл відбувається згідно звернення референта відповідального за надання допомоги та за згодою пароха чи адміністратора і виключно із ціллю матеріальної допомоги.
 1. Якщо правління зі згоди пароха чи адміністратора вирішить прийняти нового члена, тоді ім’я кандидата вноситься в книгу Братства, а новоприйнятий член, подавши руку голові Братства чи його заступнику, заявляє, що признає статут Братства і своєю честю зобов’язується його дотримуватися.
 1. Прийняття в число сприяючих членів відбувається за порученнямодного з дійсних членів Братства і на осонові рішення правління, а також супроводжується письмовою чи усною згодою внесення сталих добровільних пожертв на осягнення цілей Братства.
 1. Кожен член Братства може свобідне і без подання причини виступити з Братства. Виступаючий є однак зобов’язаний повідомити про це правління Братства і пароха чи адміністратора.
 1. Недотримання статуту Братства, особливо постійне невиконання пунктів IV. 1, 2, 3 може бути достатньою причиною для виключення з Братства, про що має вирішити правління зі згоди пароха чи адміністратора. Виключеного з Братства належить повідомити усно або письмово. Йому належить право апеляції до загальних зборів.
 1. Всі грамоти та повідомлення підписує парох чи адміністратор, голова Братства або його заступник і секретар. Повідомлення Братства вивішуються на окремій дошці біля церкви.
 1. На печатці Братства має бути зображена Св. Варвару з написом «УКРАЇНСЬКЕ КАТОЛИЦЬКЕ БРАТСТВО СВ.ВЛМЧ.ВАРВАРИ У ВІДНІ».
 1. У випадку розпуску Братства, про що має вирішитись ¾ голосів присутніх на загальних зборах дійсних членів Братства, майно Братства переходить на церковні цілі, означені загальними зборами.
 1. Якщо на загальних зборах з якоїсь причини не буде прийняте рішення у цій справі, то майно Братства перходить у власність греко-католицької церкви св. Варвари у Відні, або на благочинні цілі означені парохом чи адміністратором.
 1. Окрім всього парохові чи адміністраторові, як духовному провіднику, належить право не тільки змінити статут Братства чи одобрити бажану на загальних зборах зміну, але й право розпуску Братства, якщо б воно не відповідало своїй цілі та не було кориснсм для парафії.